fb-pixel
Algemene Voorwaarden FiveX B.V.

Introductie

Op de website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar FiveX. FiveX biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor u, de gebruiker. Op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, het beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld. Door onze website te bezoeken en/of een abonnement bij ons aan te schaffen, neemt u deel aan onze 'Service' en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen (beschikbaar via een hyperlink). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst dan krijgt u geen toegang tot de website of onze diensten. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Overeenkomst

Behoudens de voorwaarden van deze overeenkomst dient FiveX zich redelijkerwijs in te spannen bij het configureren van een versie van het platform, zodat de klant het platform van FiveX kan gebruiken, zoals in het abonnement is vastgesteld. FiveX dient zich redelijkerwijs in te spannen bij het verstrekken van de dienst aan de klant, alsmede bij het bieden van de standaardondersteuning. De functies van het platform hangen af van de abonnementsvormen die worden weergegeven op de website. Het abonnement is maandelijks opzegbaar mits een jaarabonnement van toepassing is. FiveX verleent hierbij aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, nietexclusief, niet-sublicentieerbaar recht na betaling van het abonnement voor het gebruik van de dienst in overeenstemming met de overeenkomst.

Betaling

Alle prijzen zijn voor de klant zijnde een bedrijf exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor de klant zijnde een consument inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. FiveX voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De overeenkomst kan zowel in één keer vooraf per jaar betaald worden, als per maand betaald worden. Partijen kunnen overeenkomen dat de klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient de klant het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. De klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. FiveX is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst. De klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FiveX. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens de klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.Intellectueel eigendom

Alle IE-rechten waaronder, maar niet beperkt tot het platform van FiveX, de dienst, API, documentatie, eisen en ondersteuning zijn en blijven uitsluitend eigendom van FiveX. De klant verkrijgt uitsluitend beperkte gebruiksrechten voor zover die krachtens de overeenkomst uitdrukkelijk worden verleend. Voorts is FiveX enig eigenaar van en/of kan zij gebruik maken van alle rechten op ideeën, concepten, know-how en technieken met betrekking tot de dienst, ondersteuning, het platform van FiveX en/of de documentatie, alsmede de technologie in verband daarmee. De uitdrukking 'Derden' omvat gelieerde organisaties van de klant en personen die in de organisatie van de klant werken en die niet door de klant zijn aangewezen om de dienst, de apparatuur en/of overige materialen te gebruiken. Er is uitdrukkelijk erkend en overeengekomen dat de klant aan derden geen toestemming geeft om het platform van FiveX te onderwerpen aan reverseengineering, demontage, decompilatie of anderszins proberen de broncode van het platform van FiveX te achterhalen. Het platform van FiveX mag niet door de klant worden gekopieerd. Anderzijds kan en mag het platform van FiveX niet worden aangepast of gewijzigd en mag de klant daarop geen correcties of uitvoeren, noch mag hij afgeleide werken op basis van het platform van FiveX maken, en hij mag een derde geen toestemming daartoe geven, en/of de klant de dienst niet kan verkopen, in (sub-)licentie kan geven, overdragen of verhuren, noch mag hij de dienst gebruiken voor commerciële timesharing doeleinden, verhuur of gebruik voor een servicebureau. Het is voor de klant niet toegestaan om een vermelding van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of overige intellectuele of industriële eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, waaronder meldingen over de vertrouwelijke aard en/of geheimhouding. FiveX doet geen aanspraak op eigendomsrechten op gegevens en FiveX is niet aansprakelijk voor dergelijke gegevens. De klant verleent aan FiveX een royalty-vrij, wereldwijd, onherroepelijk, in sublicentie te geven en overdraagbaar recht om de gegevens te gebruiken, in ieder geval voor zover zulks in het kader van het verlenen van de Dienst is vereist en/of om de dienst aan te passen en/of te verbeteren. Dit artikel blijft, voor de duidelijkheid, van kracht na beëindiging van de overeenkomst. De klant verklaart en garandeert dat hij beschikt over alle rechten voor het verlenen van de licentie zoals in dit artikel is bepaald, zonder dat hij inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacy-rechten, publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten of overige eigendomsrechten. De klant vrijwaart FiveX tegen alle vorderingen van derden op grond van vermeende inbreuken op de rechten van derden die betrekking hebben op de gegevens. Onverminderd het voorgaande kan FiveX gegevens die via de dienst zijn geüpload, om wat voor reden dan ook en zonder kennisgeving verwijderen en/of blokkeren. De klant erkent en stemt ermee in dat FiveX gegevens en overige informatie kan verzamelen en (zowel tijdens als na de looptijd hiervan) kan analyseren in verband met het verstrekken, gebruik en de uitvoering van verschillende aspecten van de dienst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens en daarvan afgeleide gegevens), en dat FiveX (tijdens en na de looptijd hiervan) bedoelde informatie en gegevens kan gebruiken (en commercieel kan exploiteren) in samengevoegde vorm of in een andere vorm in verband met een commercieel of niet-commercieel doeleinde, zoals, maar niet beperkt tot, statistische rapportages, benchmarkrapportages en/of in verband met marktsegmenten.


Disclaimer van garanties

FiveX voert de diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat FiveX in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. FiveX staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. FiveX spant zich in om fouten in de tool binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel wat door FiveX zelf is ontwikkeld, en de gebreken door de opdrachtgever zijn tijdig gemeld. FiveX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de tools en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar stellen van de tools. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar stellen van de tools van de opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Enige door FiveX opgeleverde adviezen, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FiveX. De inhoud van het opgeleverde advies van FiveX is niet bindend en slechts adviserend van aard. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FiveX opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van de klant. De klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van FiveX. FiveX is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de privacybeveiliging valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. FiveX is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan FiveX naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. De klant dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door FiveX verstrekte inlichtingen. FiveX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar stellen van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar stellen van de website van de klant ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

Aansprakelijkheid van FiveX voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. FiveX is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van FiveX die zonder uitdrukkelijke toestemming van FiveX heeft plaatsgevonden. FiveX staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden tools, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving, maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Derde partijen

Zie privacyverklaring.


Looptijd en beëindiging overeenkomst

De overeenkomst is geldig gedurende de in het abonnement vastgestelde periode en vangt aan op de datum van ondertekening of aanvaarding van het abonnement. Na deze termijn wordt de overeenkomst telkens automatisch met een maand verlengd, abonnement is maandelijks opzegbaar mits een jaarabonnement van toepassing is. Hierdoor beëindigd de overeenkomst. FiveX kan deze overeenkomst beëindigen indien de klant wezenlijk tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling van bedragen die aan FiveX uit hoofde van een abonnement verschuldigd zijn. De partijen kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien een van de partijen faillissement of vrijwillige of gedwongen ontbinding aanvraagt, insolvent wordt verklaard, zorgt voor een cessie ten voordele van schuldeisers, of een curator of bewindvoerder heeft benoemd voor alle of een wezenlijk deel van haar vermogensbestanddelen.Wanneer de overeenkomst of een abonnement om wat voor reden dan ook geldig wordt beëindigd, vervallen alle rechten die aan de klant zijn verleend. De klant dient alle verschuldigde bedragen onmiddellijk aan FiveX te betalen. De rekening en gegevens van de klant worden niet bij beëindiging verwijderd zodat het account later nog kan worden geactiveerd indien de klant daarom vraagt. Persoonsgegevens worden opgeslagen overeenkomstig de privacyverklaring van FiveX. De partijen treden, indien van toepassing, te goeder trouw in overleg over aanvullende overgangsactiviteiten en/of opzeggingshulp door FiveX na beëindiging (om wat voor reden dan ook), waaronder extra betalingen aan FiveX voor het verstrekken van dergelijke werkzaamheden. FiveX wordt nimmer gehouden om ontvangen betalingen ongedaan te maken (waaronder vooruitbetalingen) als gevolg van de beëindiging.

© FiveX B.V.